७४/७५

कार्यक्षेत्रत ब्यय अनुमान अा.व. २०७४/७५

कार्यक्षेत्रत ब्यय अनुमान अा.व. २०७४/७५

लिम्चुङबुङ गाउँपालिका तेश्रो गाउँसभा

हिजो  लिम्चुङबुङ गाउँपालिका स्थानीय सरकारले आ.ब.०७५/०७६ को बजेट २३ करोड ६१ लाख १२ हजार ४ सय गाउँसभामा प्रस्तुत गर्यो।

गाउस्भामा उपस्थित भइदिने सम्बन्धमा

Pages