७७/७८

प्रारम्भिक याेग्यताक्रमकाे सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

अ.हे.व. र अ.न.मि. करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना

अ.हे.व. र अ.न.मि. करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/०२

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले सात (७) दिन सम्म

Pages