७७/७८

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित))

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

 

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/११/११

अन्तिम मिति दोश्रो पटक प्रकाशित मितिले सात(७) दिन  सम्म

 BOQ को लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

BOQ for sanitary pad

दस्तावेज: 

आन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ( पाेषण स‌ंयवसेवक )

Pages