कृषि विकास अधिकृत र ना.प्रा.स. सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२३

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र(१५) दिन सम्म

 दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: