गाउपलिकामा रहेको बिद्यालयहरु दलित तथा बालिका छात्रवृति, एस.आइ.पी.(S.I.P.), समजिस परिक्षण र शैक्षिक सामग्रीको रकम निकासा

आर्थिक वर्ष: