परिक्षा मिति तय गरियको सम्बन्धमा ( ना.प्र.स्वा.प्रा.)

 

आर्थिक वर्ष: