लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको छोटो सुचीमा परेका उम्मेदवारहरुका लागि जरुरि सूचना!!!

 

आर्थिक वर्ष: