शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (मनकामना-३ जातको मकैको बिउ र रामपुर कम्पोजित )