सेवा करारमा कर्मचारी अावश्यक सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी अावश्यक सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०९/२२

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले सात (७) दिन सम्म

 दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला 

आर्थिक वर्ष: