सेवा करारमा पदपुृर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना (कम्प्युटर अपरेटर)

करार सेवामा कर्मचारि आवश्यक सम्बन्धि सूचना (कम्प्युटर अपरेटर)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१२/०५

अन्तिम मिति प्रथम  पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र   (१५) दिन  सम्म

 दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला 

आर्थिक वर्ष: