Invitation for Bids (शिलबन्दि दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना)