सूचना तथा समाचार

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धिकाे सूचना (Sanitary Pad, Mini Tiller, Millet Thresher and Single Tube Corn Sheller)

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/२२

दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन २०७८/०९/०७ सम्म

सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता  मिति २०७८/०९/८ गते काे १२:०० सम्म

 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धमा सूचना । (Assistant Sub-Engineer)

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धमा सूचना । (Assistant Sub-Engineer)

पहिलाे पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/२६ गते

 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७८/१०/०२ गते सम्म

दस्तावेज: 

Invitation for Bis

Pages