सूचना तथा समाचार

अ.हे.व. र अ.न.मि. करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना

अ.हे.व. र अ.न.मि. करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/०२

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले सात (७) दिन सम्म

कृषि विकास अधिकृत र ना.प्रा.स. सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२३

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र(१५) दिन सम्म

दस्तावेज: 

Pages