सूचना तथा समाचार

Invitation for BID

Invitation for BID

शिक्षक आवश्यक सम्बन्धि सूचना

शिक्षक आवश्यक सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१२/०५

अन्तिम मिति प्रथम  पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र   (१५) दिन  सम्म

सेवा करारमा पदपुृर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना (कम्प्युटर अपरेटर)

करार सेवामा कर्मचारि आवश्यक सम्बन्धि सूचना (कम्प्युटर अपरेटर)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१२/०५

अन्तिम मिति प्रथम  पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र   (१५) दिन  सम्म

Pages