सूचना तथा समाचार

करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना (पोषण स्वयंसेवक)

करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना (पोषण स्वयंसेवक)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१८

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पनध्र  (१५) दिन  सम्म

करार सेवामा कर्मचारि आवश्यक सम्बन्धि सूचना (MBBS ) दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

करार सेवामा कर्मचारि आवश्यक सम्बन्धि सूचना (MBBS)

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१६

अन्तिम मिति दोश्रो पटक प्रकाशित मितिले पाँच  (५) दिन  सम्म

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१३

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र (१५) दिन  सम्म

क्मप्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, 4G pocket वाईफाई राउटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

क्मप्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, 4G pocket वाईफाई राउटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

 

,/h1>

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/०४

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले तिन(३) दिन  सम्म

Invitation for BID

Invitation for BID

Pages