सूचना तथा समाचार

Invitation for BID

दस्तावेज: 

क्मप्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, 4G pocket वाईफाई राउटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

क्मप्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, 4G pocket वाईफाई राउटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ,/h1>

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/०८

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले सात(७) दिन  सम्म

Invitation for BIDs

करार सेवामा कर्मचारि आवश्यक सम्बन्धि सूचना (MBBS र Staff Nurse)

करार सेवामा कर्मचारि आवश्यक सम्बन्धि सूचना (MBBS र Staff Nurse) (

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/०८

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र (१५) दिन  सम्म

Pages