सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा पदपुृर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना (उद्मम विकास सहजकर्ता)

उद्मम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपुृर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना (

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०८/१४

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले सात (७) दिन २०७७/०८/२० गते सम्म

दस्तावेज: 

अ.हे.व. र अ.न.मि. करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना

अ.हे.व. र अ.न.मि. करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/०२

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले सात (७) दिन सम्म

Pages