सूचना तथा समाचार

अ.हे.व., अ.न.मि. र का.स. को करार सेवामा माग सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी अावश्यक सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/१२/०१

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र(१५) दिन सम्म

 दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला 

सेवा करारमा कर्मचारी अावश्यक सम्बन्ध्मा सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी अावश्यक सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/१२/०१

अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र(१५) दिन सम्म

 दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला 

Request for Expression of Interest

 

दस्तावेज: 

Pages