सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित))

सेनीटरि प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

 

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/११/११

अन्तिम मिति दोश्रो पटक प्रकाशित मितिले सात(७) दिन  सम्म

 BOQ को लागि यहाँ  किलिक गर्नु होला

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages